index
index
Leader + to europejska inicjatywa na rzecz wsparcia obszarów wiejskich zapewniającego ich zintegrowany i zrównoważony rozwój.
Leader+ obejmuje, oprócz pomocy technicznej, trzy główne działania:
Działanie 1 - Wsparcie strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego o charakterze pilotażowym i oddolnym
Działanie 2 - Zapewnienie wsparcia współpracy między obszarami wiejskimi
Działanie 3 - Utworzenie sieci

Działanie 1: Wsparcie strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego realizowane jest przez Lokalne Grupy Działania (LGD), które są wybierane w ramach otwartej procedury na podstawie kryteriów określonych w programach. Kryteria te obejmują rolniczy charakter obszarów, ich jednorodność pod względem fizycznym, gospodarczym i społecznym, oraz zintegrowane i innowacyjne plany rozwoju. Stowarzyszenia i partnerzy ekonomiczni i społeczni muszą stanowić co najmniej 50% lokalnego partnerstwa, przy czym pod uwagę brane jest również znaczenie i skuteczność takiej współpracy partnerskiej.

Działanie 2: Zapewnienie wsparcia dla współpracy pomiędzy obszarami wiejskimi
Działanie 2 odnosi się do obszarów wiejskich wybranych w działaniu 1 (strategie zintegrowanego rozwoju wsi) i jest realizowane przez koordynujące LGD. Inicjatywa ta szczególnie zachęca i wspiera współpracę pomiędzy obszarami wiejskimi oraz przewiduje współpracę pomiędzy regionami danego państwa członkowskiego (współpraca międzyregionalna) oraz pomiędzy co najmniej dwoma państwami członkowskimi (współpraca międzynarodowa). Możliwa jest również współpraca z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej.

Działanie 3: Sieć
W każdym państwie członkowskim istnieje Jednostka Sieci Krajowej mająca za zadanie zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji o prawidłowej praktyce w skali krajowej, organizowanie wymiany doświadczeń i know-how oraz zapewnienie pomocy technicznej dla takiej współpracy (jak wyżej). Obowiązkiem Lokalnych Grup Działania programu Leader+ jest aktywny udział w sieci.

Źródło: www.europa.eu.int

index